Artı Yatırım, yüzde 400'lük bedelli için harekete geçti

Artı Yatırım Holding, 10 milyon liralık mevcut sermayesini, bedelli olarak 50 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Halka açık Artı Yatırım Holding (ARTI), yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugün (2 Eylül) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 10 milyon lira olan şirketin, sermayesini 40 milyon lira (yüzde 400 oranında) nakden artırarak 50 milyon liraya çıkarmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte, Artı Yatırım’ın sermaye artırımı başvurusyla ilgili SPK’nın kararı beklenecek.

Şirket, SPK’dan onay alması durumunda 50 milyon lira olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.
Açıklamada ayrıca, “Satılmayan payların Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir” bilgisine de yer verildi.

Şirketin sermaye artırımına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Yönetim Kurulum’uz 02.09.2020 tarihli kararı ile;

  1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 50.000.000 TL’ye (elli milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

  2. Artırılan 40.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 400.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 39.600.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,

  3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

  4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

  5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,

  6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,

  7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,

  8. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçınkaya sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 400.000 TL nominal değerli Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine,

  9. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

  10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.

Kaynak : Borsagündem